Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа

Зміст

Вступ………………………………………………………………………...2

1. Терміни, їх визначення та класифікація………………………………5

1.1. Визначення терміна……………………………………………...….6

1.2. Класифікація терміна………………………………………...……..6

2. Структурно-семантичні особливості термінів та його переклад……………………………………………………………….….9

Висновок……………………………………………………………..……22


Вступ

Із зростанням людських знань і розвитком ідей, а також їх зміною, зростає і кількість слів у мові. Кожне нове наукове відкриття потребує найменування як засобу вираження логічної уяви про поняття. Даний процес Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа викликає також численні зміни значень існуючих слів.

Англійська мова, як і будь-яка інша мова, пристосовується до найрізноманітніших потреб означення. У мовній лексиці розрізняються два її найтиповіші варіанти: розмовно-літературна і науково-технічна. Інколи таке протиставлення робиться на рівні стилів – наукового і літературного, хоча літературний стиль Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа є обов'язковою вимогою, що висувається до науково-технічного викладу.

Розмовна лексика вживається у повсякденному спілкуванні усіх мовців, особливо якщо вона стосується елементарних сторін життя. В ареалі розмовної мови усне слово впливовіше, ніж писемне, і є головним виразником нраву мови.

Технічна лексика вживається у галузях науки, хоча при цьому залучається значна Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа частина загальновживаних слів. Науково-технічний вокабуляр – це засіб спілкування учених і фахівців, які намагаються користуватися ним точно і постійно. Фахівці вживають писемне слово частіше, ніж усне. Технічні терміни, звідси, мають спеціалізовані і окреслені значення. Незважаючи на те, що термінологія нараховує велику кількість одиниць, користується нею менша частина населення Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа, а тому термінолексика у своїй більшості до загального словника мови не потрапляє. Через це терміни мають більшу стабільність і стійкість перед морфологічними і семантичними змінами, ніж загальновживана лексика.

Технічна лексика має дещо інтернаціональний нрав. Багато технічних слів ідентичні за формою і значенням у кількох мовах. Кількість слів, що мають спільне Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа вживання у різних мовах, значно більша у технічній мові. Завдяки цьому науковий опис інколи наближається до явища міжмовної комунікації.

Словниковий склад мови визначає можливості для вираження тих чи інших осознать чи предметів для їх четкого й виразного визначення. Відсутність в мові визначення відомого поняття являється однією з найбільших перешкод Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа для його передачі в мові. Зазвичай ці перешкоди долаються шляхом створення нового слова чи запозичення слова з іншої мови. Таке поповнення лексики відбувається постійно, кришталюючи в словах все те, що відклалося в суспільній свідомості.

В інтересах викладу тієї чи іншої теми, в першу чергу необхідно мати припас найменувань Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа для тих осознать, які входять в коло цієї теми. Це однаковою мірою відноситься не тільки до тем побутового нраву й до тем спеціального чи наукового змісту. Очевидним є те, що говорячи про будівельні матеріали, чи про зернові культури, або ж про польові роботи, ми також потребуємо і їх назви, так Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа само як, розкриваючи яке-небудь питання з фізики чи граматики, повинні використовувати відповідну фізичну чи граматичну номенклатуру.

Кожна область життя й знання характеризується своїм колом найменувань, якими слід оволодіти кожному, хто має з ними справу. Необхідність найменувань являється елементарною умовою точності самої мови.

Утворення сучасної термінолексики англійської Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа мови починається з часів Чосера. У своїй праці «Treatiseontheastrolabe» Чосер вперше вжив терміни declination, ecliptic, latitude, longitude, meridian, zodiac у тому значенні, в якому вони вживаються дотепер. Він також ввів до вжитку, крім грецьких і латинських, арабські терміни nadir, zenith, azimuth.

З епохою відродження і розвитком науки, що намагалася відокремитися від Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа церкви, у європейських мовах з'явилася велика кількість термінів. Переважна частина їх або запозичувалася з класичних мов, або утворювалася на основі запозичення словотворчих елементів. З поширенням книгодруку, виникненням шкіл і зростанням загальної грамотності більша частина запозиченого лексикону потребувала пользующегося популярностью пояснення. З'явились перші словники, в яких Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа латинські терміни передавались засобами власної лексики, а також словники так званих важких, незрозумілих слів. Це були попередники тлумачних словників; лексика в их була змішаного нраву, за винятком словників юриспруденції, які і поклали початок термінологічним словникам.


1. Терміни, їх визначення та класифікація.

1.1. Неуввязками термінології глибоко займались такі лінгвісти як Г. О Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа. Винокур [1], А. А. Реформатський [2], О. С. Ахманова [3], В. П. Даниленко [4], Н. З. Котелова [5], С. В. Гринєв [6] та інші. Більшість дослідників признає, що термінологічність – одна з основних стильових рис наукового стилю, інформативне ядро лексики мов науки. Під терміном, зазвичай, розуміється мовний засіб вираження спеціального поняття.

О.С.Ахманова визначає термін як “слово Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа чи словосполучення спеціальної (наукової, технічної і т.п.) мови, яке створене, отримане чи запозичене для четкого вираження спеціальних осознать і позначення спеціальних предметів”[3, с. 95-96].

В.П.Даниленко також дотримується точки зору, що “термін – це слово (чи словосполучення) спеціальної сфери застосування, яке називає спеціальне поняття”[4, с. 11-13].

Маленький тлумачний словник Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа [7], в свою чергу, дає таке визначення слова “термін”: Термін (лат. terminus “границя, кінець, межа”) – це спеціальне слово чи словосполучення, що прийняте в певній професійній сфері і застосовується в особливих умовах. Термін представляє собою словесне означення поняття, яке заходить в систему осознать певної області професійних знань.

Приблизно такі ж визначення термінології Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа знаходимо і в зарубіжних словниках лінгвістичних термінів. Так, у словнику Ж.Марузо [8] термінологія визначається як система термінів, які використовуються для вираження осознать, притаманних даній науці.

В основі кожного терміна обов’язково лежить визначення (дефініція) реалії, яку він позначає, завдяки чому терміни представляють собою точну і в той же час Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа стислу характеристику предмета чи явища. Кожна галузь знання оперує власними термінами, які й складають сущность термінологічної системи даної науки.

При визначені терміна підкреслюють його функціонально-смисловий бік, бо термін за вимогами, що до нього визначаються, має стосуватися 1-го поняття.

М. І. Мостовий дає таке визначення терміна: термін Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа – це слово або словосполучення з історично умотивованим чи умовно закріпленим значенням, що відбиває одне поняття у спеціалізованій галузі знання чи виробництва [9, с. 191].

В. І. Карабан визначає термін як мовний символ, що репрезентує поняття спеціальної, професійної галузі науки або техніки. Він вважає, що науково-технічні терміни становлять суттєву складову науково-технічних Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа текстів [10, с. 54].

А. Я. Коваленко дає таке визначення терміну: термін – це емоційне нейтральне слово чи словосполучення, яке вживається для четкого вираження осознать та назв предметів [11, с. 257].

І. В.Арнольд терміном називає слово або словосполучення, яке служить для чіткого вираження поняття, специфічного для якої-небудь галузі знання, виробництва або Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа культури, та яке обслуговує комунікативні потреби в цій сфері діяльності людини [12, с. 81].

На мій погляд М. І. Мостовий та В. І. Карабан краще за всіх визначили термін, але я б хотіла подати своє визначення: термін – це слово або словосполучення,яке служить для вираження поняття і прийняте в відповідній професійній сфері та вживане Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа в особливих умовах.

1.2. Багато создательів, що досліджували терміни, робили спробу класифікувати ці одиниці. Так, наприклад, М. І. Мостовий [9, с. 191-192] поділяє термінологію на номенклатуру і професіоналізми.

Номенклатура – це сукупність спеціальних термінів-назв, які вживаються в окремій фаховій ділянці. Своєрідно визначав номенклатуру Г. О. Винокур, під якою розумів «...систему повністю Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа абстрактних і умовних знаків, єдине призначення яких полягає у тому, щоб дати очень зручні з удобної точки зору засоби для визначення предметів, речей без прямого відношення до потреб теоретичної думки, яка оперує цими речами»[1, с. 161-167].

Професіоналізми – це дублети науково-технічних термінів, які не складають замкнутої системи. Професіоналізми визначають Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа спеціальні поняття, знаряддя або продукти праці, виробничі процеси, народні ремесла. Вони носять чіткий місцевий нрав, і їм властива деяка емоційність, що викликана особливостями просторіччя. Внаслідок цього професіоналізми відносяться до окремого підвиду діалекта, особливо якщо вони вживаються поза межами виробничих стосунків.

М.І. Мостовий [9, с. 192] виділяє ще один різновид терміна – торговельний символ Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа або паронім. В умовах масового виробництва і в необхідності збувати крам виникла ціла наука утворення торговельного знака. Його застосування пов'язане з дослідженням мотивації поведінки перспиктивного покупця. У процесі утворення пароніма враховують як психологічні фактори припущення, переконання і принадження, так і мнемонічні, семантичні, аналогові і інші Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа особливості слова, що залучаються. При найменуванні об'єкта чи виду послуг до уваги сприймаються комбінаційні особливості звучання і значення форми, змішані імітаційні процеси. Торговельний символ розрахований на широкийі кола населення, а тому до складу знака залучається добре відоме загальновживане слово. При цьому враховується і та обставина, як до цього слова ставиться споживач Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа.

І. В. Арнольд [12, с. 83]приділяє увагу тому, що сукупність термінів тієї або іншої галузі утворює її термінологічну систему. Об’єм і зміст відображеного терміном поняття фіксується в спеціальній літературі та входять в систему професіонального знання в цій галузі. Для того щоб слово стало терміном, у нього має Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа бути визначення в спеціальній літературі. Таке визначення називається дефініцією. Але це не означає, що кожен термін має одну дефініцію. Різні автори, користуючись одним і тим же терміном, дають йому дефініцію трохи по іншому. Причиною такового різноманіття являється те, що визначення відповідає різним задачкам того або іншого напрямку в Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа лінгвістиці та відображає становлення создателя до предмета.

І. В. Арнольд [12] висуває певні вимоги до терміну. Він каже, що такі вимоги були сформовані ще в 30-х роках в ботах засновника радянської термінології Д. С. Лотте [13]. Діяльність цього вченого була в першу чергу пов’язана з упорядкуванням та стандартизацією руської наукової та технічної Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа термінології, його внесок в теорію терміна та в практику робіт по стандартизації має велике значення. Д. С. Лотте [13, с. 57] показав, що однозначність не виникає в термінології сама по собі. Він висунув та обґрунтував наступні вимоги: кратність, однозначність, вмотивованість, простота, погодження з іншими термінами, які є в терміносистемі Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа, тобто системність, перевага руським терміном перед іншомовними. При створенні лінгвістичних термінів використовуються такі ж способи, як і при створенні інших термінів та й взагалі слів.


2. Структурно-семантичні особливості термінів та їх переклад

Розвиток цивілізації супроводжується появою численних термінів у різних галузях науки та техніки. Оскільки переважну частину лінгвістичного фонду складає Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа фахова лексика, то цілком природно, що лінгвісти надають особливого значення дослідженню структурно-семантичних особливостей терміна.

Мова як система має достатньо законів та засобів утворення нових осознать, які з'являються у спеціальній лексиці та потребують номінації. Одним із поширених засобів номінації фахових термінів є використання багатозначних загальномовних слів у Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа спеціальній науковій сфері. Вживання загальномовних слів у різних галузях науки базується на тих самих законах та механізмах «утворення» різних змістів їх вживання.

Структурно-семантичний потенціал терміна, його словотвірна парадигма є зацікавленням багатьох лінгвістів: А. С. Герд [14], В. П. Даниленко [4],М. Н. Володіна [15], С. Л. Міпіланова [16], В. Н. Прохорова Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа [17],А. В. Суперанської [18], Т. Л. Канделакі [19]та ін.

Відомо, що основною ознакою терміна є його кореляція з поняттям відповідної галузі знань. Враховуючи цю властивість терміна, важливо простежити його семантичні смислові зв'язки із загальновживаним словом, що буде показано на матеріалі словарникічних джерел. Однією з найскладніших заморочек у словарникічному описі Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа слова - терміна є розмежування полісемії та омонімії. Як зауважила у свій час О.С. Ахманова : «Лексикографу завжди загрожує дві однаково великі небезпеки: штучного об'єднання під одним звуковим комплексом кількох різних слів й не менш штучного розподілу 1-го слова на омоніми»[3, с. 110]. Якщо два ідентичні звукові комплекси є одним Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа словом, то у відповідності до існуючої словарникічної традиції їм має відповідати одна словникова стаття, а якщо вони за своєю суттю різні - то дві, три і т.д. Однак у тлумачних словниках опис численних значень 1-го і того самого знака здійснюється шляхом пояснення 1-го значення через інше без пояснення зв'язку між Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа ними та без врахування його узагальнюючої природи слова-терміна.

Так,В.Г. Гак [20, с. 21] висуває тезу про відносність лексикологічних категорій в словарникії. Він вважає, що для того, щоб верно вирішити делему природи того чи іншого лексикологічногоявищаусерединіданої мови, треба розглядати його, по-перше, в середині даної мовної одиниці і, по-друге Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа, у загальній системі мови з метою з'ясування того, чи є цей факт одиничним, чи закономірним явищем. Такий двойственный розгляд може заного визначити природу фактів. Те, що вважалося омонімією, виявиться багатозначністю; те, в чому вбачали полісемію, буде виступати як одиниця значення слова,але таке трактування не заносить Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа чіткості у розуміння смислової структури терміна.

У лінгвістичних працях з даної проблеми наголошується, що термін - це лексико-номінативна одиниця мови, що співвідноситься з поняттям спеціальної професійної сфери. А.С. Герд виділяє три точки зору на цю проблему[14, с. 48-56]:

По-перше, терміни мають те лексичне значення, яке і означають;

по-друге Терміни Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа мають лексичне значення, яке є тим самим поняттям;

по-третє, терміни збігаються з поняттям і не мають лексичного значення. Зрештою, всі вони мають право на існування, оскільки, говорячи про семантичну структуру слова-терміна, ми говоримо про структуру його (терміна), внутрішню форму.

Слід зазначити, що ця неувязка інтерпретується в Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа термінологічних дослідженнях по-різному. На наш погляд, описуючи семантичну структуру багатозначного слова-терміна, важливо віднайти у ній те спільне, інваріантне, на чому будуть генеровані зв'язки у середині структури.

Шляхом узагальнення слово-термін, що підлягає лінгвістичному аналізу, об'єднується хоча б однією спільною лексичною парадигматичною семою. У Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа зв'язку з цим цілком виправданим у термінознавстві є способ розчленування терміна на складові семантичні компоненти з метою моделювання його семантики.

Наприклад, багатозначний термін « derivation » - «деривація» використовується не лише в системі номінацій лінгвістики, але й у термінологічних системах таких галузей, як геологія, військова справа, об'єднаних сукупністю смислових зв'язків.

Аналіз Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа дефініцій терміна «деривація» у різних терміносистемах дозволяє кваліфікувати такі лексичні одиниці, які мають різний набір релевантних компонентів сем, об'єднаних спільною лексичною парадигматичною семою - інваріантом.

Аналогічно, термін « adaptation » — «адаптація» в біології та медицині означає «пристосування будови і функції організмів до разумов існування»; у методиці викладання - «скорочення та спрощення Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа друкованого тексту, пристосування його до малопідготовлених читачів»; у лексикології - «розширення сфери вживання мовної одиниці». Усі ці «різні» змісти терміна « adaptation » є фактично актуалізацією спільного семантичного компонента інваріанта, який забезпечує розуміння численних вживань 1-го і того самого терміна-слова.

Отже, у итогі кореляції даного лексикологічного терміна з термінами інших галузей Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа знання в їх семантичній структурі семантичний інваріант «пристосування до чогось» об'єднує різні спеціальні поняття.

Із наведених прикладів можна стверджувати, що якісний і кількісний склад релевантних ознак, актуалізованих у дефініціях, у терміна неоднаковий, відповідно неоднакова і кількість компонентів значення терміна, яка є похідною від загального спільного компонента, архі7 як величини Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа, що складається із ряду семантичних ознак.

Оскільки той самий термін може визначатися по-різному, то він може бути включений у різні системи. У процесі вербальної передачі знань на основі текстової інформативності терміна формується те, що С. Д. Кацнельсон [21, с.170] називає «елементарним змістовим поняттям».Різні види інформативності передбачають Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа наявність певних закономірностей реалізації семантичного потенціалу терміна. Якщо знакова інформативність передається на основі реалізації семантичних ознак, що ідентифікуються, а дефініційна та класифікаційна - на основі ознак, що диференціюються, то в текстах актуалізуються ознаки, релевантні щодо непосредственної комунікативної ситуації.

Таким чином, метатекстова інформативність терміна формує сукупність ідентифікованих, диференційованих і комунікативних ознак терміна.

Як зазначалося Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа вище, найбільш поширеним шляхом утворення терміна є використання загальновживаних слів у його функції, який базується як на узагальненій природі слова, так і на його смислотвірних можливостях. Терміни відрізняються від загальновживаних слів тим, що мають дефініцію, яка розкриває найбільш суттєві ознаки спеціальних осознать.

Іншим шляхом творення термінів Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа є «спеціалізація» значення загальновживаного слова, яке виникає у итогі різних видів «переходу» його основного значення, метафори, метонімії тощо.

Так, мовний символ « head » включається у кілька терміносистем. У гідротехніці він позначає «гідростатичний напір», «тиск стовпа рідини», в архітектурі - «замочний камінь склепіння», у будівництві -«верхній брус віконної чи дверної коробки», у банківській Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа справі -«чільний бік монети» тощо. Незважаючи на різну денотативну співвіднесеність терміна «head » у різних спеціальних сферах, він у кожній з их слугує позначенням однієї спільної ознаки поняття «передня, основна частина чогось». Саме ця ознака є спільною для всіх спеціальних осознать, які позначає символ « head », а співвіднесеність з цією ознакою Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа становить семантичний інваріант названого знака. Семантичний інваріант зберігає тотожність значення знака-терміна і дозволяє розглядати спеціальні значення у різних субмовах як окремі випадки його реалізації.

Отже, термінам, що позначають один і той самий предмет або явище, притаманна концептуальна цілісність як основний самостійний прошарок лексики літературної мови.

Багатозначність терміна у процесі Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа його формування, розвитку та функціонування є природною з огляду на те, що одна і та сама форма може пристосовуватися до позначення різних об'єктів та виконувати різні функції.

Аналіз лексико-семантичних зв'язків термінів показує, що ці зв'язки можуть бути внутрішньосистемними та міжсистемними. Так, внутрішньосистемним семантичним явищем Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа вважається багатозначність 1-го і того самого терміна у межах однієї і тієї самої термінологічної системи, як, скажімо, в лексикології і семасіології - «значення», «лексема», «слово».

Семантичні явища міжсистемного нраву в галузі філологічної термінології представлені такими термінознаками, які одночасно використовуються як для номінації осознать (явищ) однієї галузі, так і для номінації осознать Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа суміжних дисциплін.

Значення багатозначного терміна міжсистемного функціонування заходить складовою частиною в обсяг термінологічного словосполучення і виконує при цьому роль семантичного ядра інваріанта, який конкретизує і деталізує значення, уточнює інформацію на основі диференційної ознаки поняття.

Так, термін « glossa » - «глосса» використовується у лексикології, в юриспруденції, у риболовстві; « irradiation » - «іррадіація Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа» - в лексикології, у фізиці, у фізіології у медицині.

Таким чином, міжсистемні відношення можуть породжувати як багатозначність єдиного терміна, так і омонімію і розглядатись при цьому вже на рівні міжнаукових контактів.

Системно-структурні ознаки є основними критеріями визначення терміна у системі мови. У жодній системі мови немає полностью тотожних ознак, отже, немає і Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа абсолютних синонімів, бо в жодній системі осознать немає двох і більше різних ознак, які б називалися одним і тим самим терміном. Той самий термін «кочує» із однієї системи до іншої, набуваючи іншого змісту.

М.Н. Володіна [15, с.32] виділяє узагальнюючу особливість терміна як його когнітивно-дефінітивну значущість», яка виражається в Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа тому, що термін 100є «носієм та зберігачем» спеціальної інформації, належної до визначеної терміносистеми.

Дослідження структурно-семантичних зв'язків між термінами передбачає нерозривність двох планів, які пов'язані між собою: стабільний інваріантний семантичний компонент парадигматичного плану системи мови і вираження змінних компонентів із синтагматичного плану мовлення, які визначають відповідно Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа різні смисли вживання слова - терміна. Такі системні взаємозв'язки між термінами розкривають сущность «переходу» того самого слова - терміна від 1-го смислу до іншого.

Термінознавчі дослідження традиційно пов'язані з науками про мислення, що забезпечує базу для активного проникнення когнітивного підходу у термінознавство. Таким чином, вивчення терміна у середині терміносистеми Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа доповнюється перспективним когнітивним підходом, який потребує виявлення місця і функції терміна в лінгвомисленнєвій діяльності людини.

Багато вчених виділяють основні прийоми перекладу термінів. Переклад термінів вимагає знання тієї галузі, якої стосується переклад, розуміння змісту термінів англійською мовою і знання термінології рідною мовою. При перекладі науково-технічної літератури важливе значення Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа має взаємодія терміну з контекстом, завдяки чому виявляється значення слова. А. Я. Коваленко [11, с. 257] визначає два етапи у процесі перекладу терміну: перше – це з’ясування значення терміну у контексті, друге – це переклад значення рідною мовою.

Головним прийомом перекладу термінів є переклад за допомогою лексичного еквіваленту. Еквівалент – постійна лексична Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа відповідність, яка точно співпадає із значенням слова. Терміни, які мають еквіваленти у рідній мові, відіграють важливу роль при перекладі. Вони служать опорними пт у тексті, від их залежить розкриття значення інших слів, вони дають можливість з’ясувати нрав тексту. Тому слід вміти находити відповідний еквівалент у рідній мові і розширювати Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа знання термінів-еквівалентів.

Усі терміни по своїй будові А. Я. Коваленко поділяє на:

1) Прості, які складаються із 1-го слова: circuit – ланцюг;

2) Складні, які складаються з двох слів і пишуться разом або через дефіс: flywheel – маховик;

3) Терміни-словосполучення, які складаються із декількох компонентів: circuit breaker – автоматичний вимикач[11, с. 258].

Терміни-словосполучення поділяються Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа на три типи.

До першого типу належать терміни-словосполучення, компонентами яких є самостійні слова, які можуть вживатися окремо і які зберігають своє значення: brake – гальмо, gear – прилад.

До другого типу відносяться такі терміни-словосполучення, які мають один із компонентів технічний термін, а другий – загальновживаної лексики. Компонентами такового типу можуть бути Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа два іменники, або іменник і прикметник. Цей спосіб утворення науково-технічних термінів більш продуктивний, ніж перший, де два компоненти є самостійними термінами: back coupling – зворотній зв'язок

До третього типу відносяться терміни-словосполучення, обидва компоненти яких являються собою слова загальновживаної лексики і тільки сполучення цих слів є терміном Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа. Такий спосіб утворення науково-технічних термінів непродуктивний: line wire – провід під напругою.

Отже, А. Я. Коваленко [11] звертає увагу на те, що усі терміни об’єднуються в термінологічні системи, які виражають поняття однієї галузі знань. У кожній термінологічній системі утворюються певні групи, для яких загальним є їх належність до класу Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа предметів, або до класу процесів, властивостей і т.д.

Переклад термінології здійснюється різними прийомами, а саме за допомогою таких міжмовних трансформацій як: лексичні, лексико-семантичні та лексико-граматичні. Задачка перекладача полягає у вірному виборі того чи іншого прийому в ході процесу перекладу, щоб якнайточніше передати значення будь-якого терміна.

1) Лексичні Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа прийоми перекладу термінів.

Одним з найпростіших прийомів перекладу терміна є прийом транскодування. Транскодування– це побуквенна чи пофонемна передача вихідної лексичної одиниці за допомогою алфавіту мови перекладу. Даний прийом являється рідким виключенням в практиці технічного перекладу (наприклад, laser – лазер, діод – diode). При перекладі методом транслітерації не слід забувати Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа й про “фальшивих друзів перекладача” (таких, як contribution , data , instance , stimulation , etc.), транслітераційний спосіб перекладу яких призводить до грубих викривлень смислу.

Терміни також підлягають іншому лексичному прийому перекладу – калькуванню – передача не звукового, а комбінаторного складу слова, если складові частини слова (морфеми) чи фрази (лексеми) перекладаються відповідними елементами мови перекладу. Даний прийом Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа застосовується при перекладі складних за структурою термінів. Наприклад: a standard key -combination – стандартна комбінація клавіш, формат рози вітрів – windroseformat.

Також переклад термінів можливий шляхом опису значення. Такий прийом застосовується при перекладі новітніх авторських термінів-неологізмів, які подаються зазвичай в лапках. Наприклад: Today we are all members Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа of many global “ non - place ” communities – сьогодні ми всі є членами багатьох глобальних спільнот, що не прив’язані до якоїсь певної території.

У випадку, если словник не дає четкого еквівалента тому чи іншому терміну, або ж если застосування калькування, транслітерації чи описового перекладу недоречне, можливими також є інші прийоми перекладу Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа.

2) Лексико-семантичні та лексико-граматичні прийоми перекладу

До інших трансформаційних прийомів, що застосовуються при перекладі термінів можна віднести: конкретизацію та генералізацію.

Конкретизація – процес, при якому одиниця більш широкого конкретологічного змісту передається в мові перекладу одиницею определенного змісту. В українській мові необхідно робити заміну слова чи словосполучення, що мають більш широкий диапазон значень Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа, еквівалентом, який конкретизує значення згідно контексту або стилістичних вимог. Наприклад, поняття “досліджувати ” може відноситися до різних ситуативних мозгов, і в значній мірі упорядковується контекстом; в англійській мові цьому поняттю будуть відповідати різні більш вузькі за значенням одиниці, в залежності від контексту:

to explore – досліджувати місцевість (порівн. to Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа explore the environment)

to investigate – досліджувати ринок (порівн. to investigate the market)

to research into – досліджувати явище (порівн. to research into the classical literature).

При перекладі термінів також можливим є застосування прийому генералізації. Генералізація вихідного значення має місце в тих випадках, если міра інформаційної упорядкованості вихідної одиниці вища за Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа міру упорядкованості одиниці, що відповідає їй за змістом в мові перекладу. Наприклад: щілинний фільтр – edge - type filter .

Деякі інші трансформаційні прийоми перекладу термінів вимагаються в тих випадках, если значення того чи іншого терміну для української мови являється новим. Для прикладу можна взяти англійські тексти з різних вузькопрофесійних сфер людської діяльності.

Скажемо Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа, в англійському тексті з оптичної інтерферометрії є терміни, переклад яких не зареєстрований галузевими англо-українськими словниками. Наприклад, термін field time of the camera . Відразу спадає на думку те, що найважчим при перекладі даного словосполучення є значення слова field . Тим не менше, зрозумівши, що мова йде про боту камери з Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа отримання сигналів від об’єкту, що знімається, можна зробити висновок, що field time – це “час, протягом якого камера отримує сигнал від об’єкта”, “час зйомки”. В цілому для перекладу терміна field time of the camera краще за все підходить існуючий в українській мові термін “такт камери”. Збереження при Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа перекладі цього терміну буде означати, що перекладач скористається прийомомлогічної синонімії.

Також можна перекладати терміни, скориставшись прийомом експлікації. Експлікація – если лексична одиниця мови оригіналу замінюється словом (словосполученням), яке передає його значення. Наприклад термін localized filter , який в даному контексті – контексті з оптичної інтерферометрії перекласти як “локалізований фільтр” чи “місцевий фільтр Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа” неможливо через правила сполучуваності слів в українській мові. Цей термін довелося б перекласти як “фільтр, який працює в рамках кожної точки”.

Розглянемо ще деякі прийоми. Компресія – більш компактне викладення думок завдяки випущенню зайвих елементів та позамовного контексту. Наприклад: перехід від 1-го виду зношення до другого – weartransition.Інверсія Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа – це зворотній порядок слів, для привернення уваги до конкретних елементів. Наприклад: spring - engaged piston –поршень, притиснутий(до дисків) пружинами.

Говорячи про переклад термінів з точки зору теорії таких вчених як А.В.Супераньска , Н.В Подольска [18], можна наголошувати на тому, що термін – однозначний; термін не має конототивних значень; він позбавлений Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа синонімів; незалежно від тексту термін перекладається терміном – повним та абсолютним еквівалентом, і тому згідно одноголосній думці багатьох спеціалістів, відноситься до числа одиниць, які не ускладнюють боту перекладача... Чому ж тоді іноді буває досить складно знайти вірне значення тому чи іншому терміну в тій чи іншій галузі науки чи техніки Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа?

По-перше, лише в ідеалі термін є однозначним і не має синонімів та конотацій. А по-друге, навіть при цьому “ідеальному” положенні говорити про його повний переклад “термін – терміном” можна лише в тих випадках, если елементи термінології знаходяться в своєму природному оточенні, тобто в науковому стилі або в підмові науки.

Але Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа переклад терміна далековато не завжди є простою заміною слова мови оригіналу словом в мові перекладу. Перекладати терміни було б просто та просто, якби наукова література мала монопольне право на їх використання, або ж якби кожний термін дійсно мав термінологічний еквівалент в будь-якій парі мов. Але такового не буває Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа.

А.В. Супераньска, Н.В. Подольска, Н.В. Васильєва поділяють терміни на:

Терміни-слова (вони виражені єдиним словом: ембріон, цемент, бетон, графіт, рак; valve, shim, resin)

Терміни-словосполучення (серед их розрізняють: а) вільні словосполучення (атомна електростанція, космічна швидкість, радіолокаційні установки; shock wave, internal storage, residuary estate, shock lung і Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа т.д.), де кожний з компонентів - термін, що може вступати в двосторонній зв'язок; б) зв'язані словосполучення, де ізольовано взяті компоненти можуть і не бути термінами, а в поєднанні вони утворюють термін-словосполучення: мертва вода, важка вода, радіоактивний йод, мислячий бот; dead-wood, star system, live video і Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа т.д.)

Багатокомпонентні терміни (такі терміни можуть бути три-, чотири- і більше компонентними і представлені вони в значно меншій кількості: відкритий розпад радіоактивних елементів, рівняння руху машин, діставати дози опромінювання, steam reduction factor, page description language, light amplification by stimulated emission of radiation, abstract of record an appeal, very Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа high-speed integrated circuit та ін.) [18, с. 130-137]

Незалежно від того яким є термін – багатокомпонентним сполученням чи виступає в якості терміна-словосполучення чи терміна-слова, омонімія поширюється на кожен з их. Так, наприклад, термін factor, що являється терміном-словом має такі значення у різних галузях як вітамін; гормон Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа; ген – в біології, в математиці – множник. Термін-словосполучення short wave в одній і тій самій галузі (радіотехніці) має різні значення: “коротка хвиля”, а також “короткохвильовий передавач”. А от, наприклад, термін absorption circuit має різні значення не в межах однієї, а в межах різних галузей: у фізиці – “коефіцієнт поглинання Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа”, а в фізіології – “швидкість засвоєння речовини”. Дещо важче зустріти омонімію в межах однієї чи різних галузей для багатокомпонентних термінологічних сполучень, адже багатокомпонентність значно звужує значення всього терміну, обмежуючи тим самим сферу його застосування. Але не зважаючи на це омонімія багатокомпонентних термінологічних сполучень все ж таки зустрічається. В інженерії, наприклад, таке багатокомпонентне Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа термінологічне сполучення як band wheel shaft має два різні значення: “головний вал” та “трансмісійний вал станка канатного буріння”. В цьому випадку даний термін виступає внутрішньогалузевим омонімом.


Висновок

Термін – це слово або словосполучення, яке служить для вираження поняття або назв предметів і прийняте в відповідній професійній сфері та вживане в Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа особливих умовах. Термін як слово спеціальної сфери пізнання відображає результати досвіду і удобної діяльності людини, фіксує професійно-наукові знання про властивості об’єкта, що детермінується. Через дефініцію термін розкриває суттєві ознаки і виражає спеціальне поняття у спеціальній сфері.

Термін має своє «власне» інваріантне значення і виконує функцію семантичного Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа диференціала у різних терміносистемах. Термін, як і загальновживане слово, володіє потужним структурно-семантичним потенцікрасном, а його словотвірна парадигма має подальшу перспективу дослідження.

Термінологія поділяється на номенклатуру, професіоналізми та торгівельний символ або паронім.

Номенклатура – це сукупність спеціальних термінів-назв, які вживаються в окремій фаховій ділянці.

Професіоналізми – це дублети науково Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа-технічних термінів, які не складають замкнутої системи. Професіоналізми визначають спеціальні поняття, знаряддя або продукти праці, виробничі процеси, народні ремесла. Вони носять чіткий місцевий нрав, і їм властива деяка емоційність, що викликана особливостями просторіччя. Внаслідок цього професіоналізми відносяться до окремого підвиду діалекта, особливо якщо вони вживаються поза межами виробничих стосунків Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа.

Застосування торгівельного знака пов'язане з дослідженням мотивації поведінки перспиктивного покупця. У процесі утворення пароніма враховують як психологічні фактори припущення, переконання і принадження, так і мнемонічні, семантичні, аналогові і інші особливості слова, що залучаються. При найменуванні об'єкта чи виду послуг до уваги сприймаються комбінаційні особливості звучання і значення форми, змішані імітаційні Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа процеси. Торговельний символ розрахований на широкийі кола населення, а тому до складу знака залучається добре відоме загальновживане слово. При цьому враховується і та обставина, як до цього слова ставиться споживач.

Усі терміни по своїй будові поділяються на:

1) Прості, які складаються із 1-го слова: circuit – ланцюг;

2) Складні, які Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа складаються з двох слів і пишуться разом або через дефіс: flywheel – маховик;

3) Терміни-словосполучення, які складаються із декількох компонентів: circuit breaker – автоматичний вимикач.

Терміни-словосполучення поділяються на три типи.

До першого типу належать терміни-словосполучення, компонентами яких є самостійні слова, які можуть вживатися окремо і які зберігають своє значення: brake – гальмо Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа, gear – прилад.

До другого типу відносяться такі терміни-словосполучення, які мають один із компонентів технічний термін, а другий – загальновживаної лексики. Компонентами такового типу можуть бути два іменники, або іменник і прикметник. Цей спосіб утворення науково-технічних термінів більш продуктивний, ніж перший, де два компоненти є самостійними термінами Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа: back coupling – зворотній зв'язок

До третього типу відносяться терміни-словосполучення, обидва компоненти яких являються собою слова загальновживаної лексики і тільки сполучення цих слів є терміном. Такий спосіб утворення науково-технічних термінів непродуктивний: line wire – провід під напругою.

Переклад термінології здійснюється різними прийомами, а саме за допомогою таких міжмовних трансформацій Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа як: лексичні, лексико-семантичні та лексико-граматичні. Задачка перекладача полягає у вірному виборі того чи іншого прийому в ході процесу перекладу, щоб якнайточніше передати значення будь-якого терміна.

Одним з найпростіших прийомів перекладу терміна є прийом транскодування. Транскодування– це побуквенна чи пофонемна передача вихідної лексичної одиниці за допомогою алфавіту мови Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа перекладу. Даний прийом являється рідким виключенням в практиці технічного перекладу (наприклад, laser – лазер, діод – diode).

Терміни також підлягають іншому лексичному прийому перекладу – калькуванню – передача не звукового, а комбінаторного складу слова, если складові частини слова (морфеми) чи фрази (лексеми) перекладаються відповідними елементами мови перекладу. Даний прийом застосовується Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа при перекладі складних за структурою термінів.

До інших трансформаційних прийомів, що застосовуються при перекладі термінів можна віднести: конкретизацію та генералізацію.

Конкретизація – процес, при якому одиниця більш широкого конкретологічного змісту передається в мові перекладу одиницею определенного змісту. В українській мові необхідно робити заміну слова чи словосполучення, що мають більш широкий диапазон значень Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа, еквівалентом, який конкретизує значення згідно контексту або стилістичних вимог.

При перекладі термінів також можливим є застосування прийому генералізації. Генералізація вихідного значення має місце в тих випадках, если міра інформаційної упорядкованості вихідної одиниці вища за міру упорядкованості одиниці, що відповідає їй за змістом в мові перекладу.

Отже, переклад термінів Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа – дуже відповідальна задачка для перекладача. Не дивлячись на розширення зв’язків між народами на планеті, використання все більш ефективних засобів комунікації і пов’язане з цим взаєморозуміння культур, перекладач повинен рахуватися з тим, що кожна мова розвивається самостійно: в ній діють власні мовні реалії, закріплені культурно-історичні реалії, з’являються Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа нові реалії, які ще не мають еквівалентів на момент перекладу на інші мови. Але і попри цього перекладачеві доводиться перекладати матеріали, що містять і такі термінологічні особливості, з якими він не знайомий.

Це означає, що незалежно від ступеня володіння перекладачем обома мовами, об’єму його фонових знань, він так Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа чи інакше зустрінеться з неочікуваним в тексті оригіналу, що може бути лінгвістичними чи екстралінгвістичними реаліями. Враховуючи це, перекладачеві потрібно знати і вміти користуватися (окрім словників) різними енциклопедичними довідниками.


Перечень ВИКОРИСТАНОЇ ЛТЕРАТУРИ

1. Г. О. Винокур: «Говорящий и слушающий». Вариант речевого поведения. – М., 2005 -172 с.

2. А. А. Реформатский: Введение в языкознание Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа. Учебное пособие для пер-х институтов. 1960. – 431 с.

3. О. С. Ахманова Очерки по общей и российской лексикологи. — М., 1957. – 157 с.

4. В. П. Даниленко: Семантическая структура специального слова и ее словарное описание. – Свердловск, 1991. -155 с.

5. И. З. Котелова: Значение слова и его сочетаемость. Л. «Наука» 1975. – 164 с.

6. С. В. Гринев: Практическая стилистика британского языка Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа. Л., 1987. – 184 с.

7. Маленький тлумачний словник української мови. / За ред. Д.Гринчишина. - К., 1999

8. Ж. Марузо: Словарь лингвистических определений. – М., 1960

9. М. І. Мостовий: Лексикологія англійської мови. Підручник для студентів ін-тів і фак. іноземної мови. – Харків: «Основа». 1993. – 255 с.

10. В. І. Карабан: Переклад англійської наукової і технічної літератури: Учбовий посібник. – Вінниця. Видавництво «Нова Книга Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа», 2001.-303 с.

11. А. Я. Коваленко: Загальний курс науково-технічного перекладу: Учбовий посібник. 2001. – 290 с.

12. И. В. Арнольд:Основынаучных исследовательских работ в лингвистике: Учебное пособие. – М. Высш. школа, 1991.-140 с.

13. Д. С. Лотте: Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных определений и терминоэлементов. – М. «Наука», 1981. – 149 с.

14. А. С. Герд: Язык науки и техники Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа как объект лингвистического исследования //Филологические науки. — 1986. - № 2. - С. 48-56.

15. М. Н. Володина: Когнитивно-информационная природа термина и терминологическая номинация: Афтореф. дис. д-ра филол. наук. - М., 1998.

16. С. Л. Мишланова: Терминоведение XXIвека: история, направлення, перспективы //Филологические науки. - 2003. - № 2. - С. 94-101.

17. В. Н. Прохорова: Семантика термина // Вестн. МГУ. Серия 9. Филология. — 1981. - № 3. - С. 23-32.

18. А. В. Суперанская, Н. В Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа. Подольская, Н. В. Васильєва. Общая терминология: Вопросы теории. - М., 1989.

19. Т. Л. Канделаки: Значение определений и системы значений научно-технических терминологий // Задачи языка науки и техники. - М., 1970. - С. 12-92.

20. В. Г. Гак: Об относительности лексикологических категорий в лексикографии //Трудности учебной лексикографии и обучения лексики. - М., 1987. - С. 21.

21. С. Д. Кацнельсон: Содержание слова Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові - курсовая работа, значение и обозначение. - М., 1987. - С. 170.

22. Науково-технічний переклад: Конспект лекцій і дидактичний матеріал для студентів лінгвістичних спеціальностей / Черкаський держ. технологічний ун-т / Людмила Олександрівна Андрієнко (уклад.). – Черкаси: ЧДТУ, 2002. – 91 с.

23. Р. А. Будагов: Введение в науку о языке. - М., 1965.


struktura-zayavki-na-grant.html
struktura-zemelno-pravovoj-normi.html
strukturadisciplini-modulya.html